Aðgerðaáætlun ÍA gegn einelti

Skilgreining á einelti

Einelti er ójafn leikur þar sem einn aðili eða fleiri hafa ítrekað farið yfir persónuleg mörk annars aðila með líkamlegu, andlegu eða félagslegu ofbeldi eða félagslegri einangrun Einelti getur þrifist alls staðar þar sem samskipti eiga sér stað án tillits til aldurs fólks, vitsmunaþroska, efnahags, stéttar, stöðu eða búsetu

Aðgerðaáætlun gegn einelti

Vinna gegn einelti miðar að því að bæta samskipti, koma í veg fyrir að samskipti þróist í einelti og bregðast við á skipulegan hátt ef einelti á sér stað. Aðgerðaráætlun skiptist í tvo hluta, forvarnir og viðbragðsáætlun. Forvarnarhluta aðgerðaráætlunarinnar skal útfæra nánar í hverju aðildafélagi ÍA. Aðgerðaráætlun skal endurskoða reglulega.

Hér eru skjöl sem hægt er að hala niður ef grunur er um einelti.

Aðgerðaáætlun um eineltiTilkynningareyðublað

Forvarnir

• Góður og jákvæður íþróttaandi

• Öflugt foreldrasamstarf

• Öflugt félagsstarf í hópum

• Kynning á aðgerðaráætlun gegn einelti fyrir nýja stjórnarmeðlimi

• Fræðsla fyrir iðkendur og foreldra þeirra

• Skilgreining á hlutverki fararstjóra í ferðum félaganna

• Fræðsla um einelti

• Sáttmálar gegn einelti

• Upplýsingar til grenndarsamfélagsins um einelti, s.s. skólans, Þorpsins

Viðbragðsáætlun

Engin tvö eineltismál eru eins og því þarfnast þau mismunandi og mismikillar íhlutunar, þó skulu eftirfarandi hlutverk, boðleiðir og verklag/vinnuferli alltaf höfð til hliðsjónar

Hlutverk og boðleiðir:

1. Sá sem fær upplýsingar um einelti vísar því til stjórnar í því félagi sem barnið stundar íþróttir sínar. Stjórn tekur málið upp á fundi, skipar umsjónaraðila sem setur það í þann farveg sem við á. Sá farvegur skiptist í könnunarþrep, lausnaþrep og eftirfylgd.

2. Stjórn hvers aðildafélags ber ábyrgð á að skipuleggja forvarnir og framfylgja viðbragðsáætlun.

3. Foreldrar og stjórn aðilafélags geta leitað ráðgjafar íþróttabandalagi Akraness ef ekki tekst að finna viðunandi lausn innan aðildafélags.

4. Foreldrar eða Íþróttabandalag Akraness getur óskað eftir aðstoð sérstaks fagráðs sem starfar á ábyrgð mennta-og menningarmálaráðuneytis ef ekki tekst að finna viðunandi lausn.

Leiðbeinandi verklag/vinnuferli fyrir eineltisteymi:

Tilkynning

 • Allar tilkynningar um einelti eru teknar alvarlega
 • Öllum er heimilt að tilkynna einelti. Það á við bæði foreldra, iðkenda, þjálfara og aðra er koma að málinu.
 • Fylla skal út tilkynningu á þar til gert eyðublað. Tilkynningu má skila til allra í stjórn aðildafélaga eða íþróttabandalagsins.
 • Tilvísandi skal fá ljósrit af tilkynningu
 • Sá sem tekur við tilkynningu um einelti afhendir hana formanni þess félags sem um ræðir.
 • Skipuleg skráning málsmeðferðar hefst

Könnunarþrep

 • Stjórn kemur saman og gerir áætlun í samræmi við viðbragðsáætlun og aflar frekari gagna
 • Stjórn skipar ábyrgðaraðila sem ræðir við málsaðila og foreldra þeirra, fyrst þann sem eineltið beinist að, síðan þann/þá sem taldir eru standa fyrir eineltinu
 • Athuga þarf að stundum er æskilegra að sitthvor aðilinn tali við geranda og þolanda
 • Umsjónaraðili ræðir við aðra aðila ef talin er þörf á til að varpa skýrara ljósi á málið
 • Könnun máls skal lokið innan tveggja vikna frá því að tilkynning un einelti barst
 • Könnunarþrepi lýkur með lausnaáætlun
 • Ákvörðun um lausnaleið er tekin á grundvelli niðurstaðna og í samráði við málsaðila og eru þeir upplýstir um niðurstöðuna í samráði við foreldra málsaðila.

Lausnaþrep

 • Unnið er samkvæmt lausnaáætlun
 • Skoða hvort veita þurfi stuðning við íþróttahóp þolanda / geranda
 • Skoða hvort þörf sé á að veita upplýsingar til grenndarsamfélagsins
 • Lausnaþrepi lýkur, með áætlun um eftirfylgd, þegar aðilar máls eru sammála um að viðunandi lausn sé náð

Eftirfylgd

 • Stjórn aðildafélags heldur áfram samráði við foreldra málsaðila samkvæmt eftirfylgdaráætlun í allt að 6 mánuði
 • Sá sem einelti beindist að og sá/þeir sem stóðu fyrir eineltinu fá skipulegan stuðning og aðhald í a.m.k. 6 mánuði frá sitthvorum aðilanum
 • Málinu lokað með undirskrift