Lög Íþróttabandalags Akraness

 I. kafli

Heiti og tilgangur

1. grein.

Íþróttabandalag Akraness (ÍA) er bandalag íþróttafélaga á Akranesi. ÍA starfar samkvæmt lögum Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands og íþrótta- og æskulýðslögum.

Lögheimili Íþróttabandalags Akraness og varnarþing er á Akranesi.

2. grein.

Tilgangur ÍA er eftirfarandi:

a) Að hafa iðkun íþrótta á stefnuskrá sinni og vinna að eflingu, samræmingu og skipulagi íþróttastarfsemi á Akranesi.

b) Að stjórna sameiginlegum íþróttamálum á Akranesi í samræmi við íþróttalög og lög ÍSÍ, en íþróttafélög eða sérráð er stofnuð eru fara með stjórn einstakra íþróttagreina innan íþróttahéraðs Akraness.

c) Að annast samstarf við bæjarstjórn Akraness um íþróttamál svo og aðra opinbera aðila innan eða utan héraðs.

d) Að varðveita og skipta milli félaganna þeim fjármunum sem íþróttabandalaginu kann að vera falið að varðveita eða skipta á milli aðildarfélaga sinna.

e) Að aðstoða við skipulag, undirbúning og framkvæmd íþróttamóta í héraði.

f) Að hafa frumkvæði um eflingu íþróttastarfs innan héraðs.

g) Að staðfesta lög aðildarfélaga.

h) Að fylgjast með því að starfsemi aðildarfélaga fari fram skv. gildandi lögum þeirra og íþróttahreyfingarinnar í heild.

i) Að hafa forystu um sameiginleg félagsmál og að efla samvinnu íþróttafélaga á Akranesi og iðkenda þeirra svo og að vera fulltrúi aðildarfélaganna utan héraðs.

j) Að efla íþróttir innan bæjarins m.a. með aðkomu að byggingu eða endurbótum íþróttamannvirkja á Akranesi svo og aðstoða einstök aðildarfélög við byggingu íþróttamannvirkja.

k) Að gefa umsagnir um íþróttamál og íþróttamannvirki.

l) Að annast rekstur sameiginlegra íþróttamannvirkja þar sem það á við.

m) Að annast skýrslugerð varðandi íþróttamál í héraði.

n) Að stuðla að fræðslu og bættri lýðheilsu meðal félagsmanna og íbúa í héraði.

o) Að hafa eftirlit og þar með talið úrskurðarvald um atriði sem varða framkvæmd og niðurröðun íþróttamóta á starfssvæði bandalagsins.

II kafli

Réttindi og skyldur

3. grein.

Öll félög sem hafa íþróttir á stefnuskrá sinni og hafa aðsetur á Akranesi, hafa rétt til að gerast aðilar að Íþróttabandalagi Akraness, enda fullnægi þau þeim skilyrðum sem á hverjum tíma gilda um frjálsa íþróttastarfsemi samkvæmt lögum og skilgreiningu ÍSÍ.

4. grein.

Óski félag að gerast aðili að ÍA, skal það senda aðalstjórn ÍA umsókn sína. Umsókninni skal fylgja skýrsla um stofndag og ár, lög félagsins og skipan stjórnar.

Þegar félag hefur uppfyllt skilyrði laganna og aðalstjórn ÍA hefur samþykkt inngöngu þess, fær félagið full réttindi en staðfesta þarf inngöngu félagsins á ársþingi með einföldum meirihluta viðstaddra atkvæðisbærra fulltrúa.

Aðalstjórn hefur heimild til þess að setja reglur eða ákvæði um aðlögun félags varðandi styrki, úthlutanir tíma í íþróttamannvirkjum og fleira.

Vanræki aðildarfélag að halda aðalfund fyrir tilsettan tíma, skal stjórn ÍA, ef þörf krefur, hafa heimild til að láta yfirfara bókhald, endurskoða reikninga og boða til aðalfundar og sjá um framkvæmd hans.

5. grein.

Aðildarfélög ÍA skulu senda ársskýrslu til framkvæmdarstjórnar ÍA eigi síðar en 15. mars ár hvert. Fyrir sama tíma skulu aðildarfélög hafa innt af hendi greiðslur til ÍA sem ákveðnar hafa verið á ársþingi.

Framkvæmdastjórn ÍA annast öll samskipti við ÍSÍ, skýrslugerð og greiðslu lögmætra gjalda.

6. grein.

Félagi má víkja úr ÍA um stundarsakir ef það brýtur gegn gildandi lögum um íþróttamál, lögum þessum eða lögum ÍSÍ.

Aðalstjórn ÍA tekur ákvörðun um brottvikningu.

Félag sem missir réttindi sín innan ÍA öðlast þau ekki aftur fyrr en aðalstjórn ÍA hefur samþykkt slíkt.

7. grein.

Félag sem ítrekað brýtur gegn lögum ÍA, lögum ÍSÍ, eða íþróttalögum, má vísa úr ÍA að fullu, en staðfesta skal brottvikningu félagsins á ársþingi ÍA með einföldum meirihluta viðstaddra atkvæðisbærra fulltrúa.

8. grein.

Félög sem ekki skila ársskýrslu sinni eða greiða ekki lögboðin gjöld skulu missa atkvæðisrétt sinn á viðkomandi ársþingi.

Ítrekuð vanræksla á því að greiða lögboðin gjöld eða senda skýrslur varðar brottvikningu úr ÍA. Fyrst um stundarsakir, en loks að fullu, ef ekki er úr bætt.

III. kafli

Ársþing ÍA

9. grein.

Ársþing skal halda árlega eigi síðar en 20. apríl. Til ársþings ÍA skal boða skriflega eða í tölvupósti með eins mánaðar fyrirvara.

Í fundarboði skal óskað eftir framboðum til stjórnar sem berast skulu eigi síðar en einni viku fyrir ársþing ÍA. Ársþingið er löglegt ef löglega er til þess boðað.

Ársþing ÍA fer með æðsta vald í málefnum þess.

Dagskrá ársþings, ársskýrsla og ársreikningur, ásamt upplýsingum um tillögur og mál sem leggja á fyrir ársþingið skal senda öllum aðildarfélögum, sérráðum og öðrum er rétt eiga til þingsetu með eigi minna en einnar viku fyrirvara.

Reikningsárið er almanaksárið.

Óski aðildarfélag eftir því að ákveðið málefni, sem samrýmist starfsemi ÍA, verði tekið fyrir á ársþinginu, skal ósk um slíkt komið á framfæri við aðalstjórn íþróttabandalagsins eigi síðar en tveimur vikum fyrir ársþing.

10. grein.

Ársþing ÍA er fulltrúaþing og hefur hvert aðildarfélag innan ÍA rétt til að senda tvo fulltrúa til þingsins óháð félagafjölda þess. Auk þess kemur einn fulltrúi fyrir hverja 100 félagsmenn. Hámarksfjöldi fulltrúa félags skal vera 10 fulltrúar.

Á ársþinginu skulu þingfulltrúar félaga afhenda kjörbréf sín frá viðkomandi félagi.

Fulltrúar í framkvæmdastjórn ÍA eru sjálfkjörnir þingfulltrúar með atkvæðisrétt, málfrelsi og tillögurétt.

11. grein.

Kjörnir þingfulltrúar á ársþingi ÍA hafa málfrelsi, tillögurétt og atkvæðisrétt. Enginn fulltrúi má fara með meira en eitt atkvæði.

Tillögurétt og málfrelsi á ársþingi ÍA hafa fulltrúar í sérráðum á vegum ÍA, fulltrúar frá þeim landssamböndum sem ÍA er aðili að, svo og fulltrúar þeirra sérsambanda sem ÍA eða félög þess eru aðili að, fulltrúi Akraneskaupstaðar og fulltrúi ríkisins. Ennfremur fulltrúar fastra nefnda sem kosnar eru á ársþingi ÍA.

Framkvæmdastjórn ÍA er einnig heimilt að bjóða sérstökum gestum til þingsins.

12 grein.

Dagskrá ársþings ÍA er:

a) Þingsetning

b) Lögð fram kjörbréf fulltrúa

c) Kosning þingforseta og ritara

d) Kosning þriggja fulltrúa í kjörbréfanefnd og aðrar starfsnefndir þingsins eftir því sem ákvörðun er tekin um hverju sinni.

e) Lögð fram ársskýrsla ÍA, félaga og sérráða. Ennfremur lagðir fram reikningar ÍA og sérráða ásamt áætlun um rekstur og fjárfestingar komandi árs. Umræður um skýrslur og reikninga og atkvæðagreiðsla.

f) Afgreiðsla áætlunar um rekstur og fjárfestingar komandi starfsárs.

g) Lagabreytingar. Kosning í laganefnd ef tillaga um lagabreytingar er lögð fram.

h) Lagðar fram tillögur sem borist hafa til stjórnar.

i) Ákvörðun um skattgreiðslur.

j) Álit nefnda, umræður og atkvæðagreiðsla.

k) Kosning fimm fulltrúa í framkvæmdastjórn ÍA, formaður, varaformaður, gjaldkeri, ritari og meðstjórnandi. Formaður og varaformaður skulu kosnir sérstaklega.

l) Kosning tveggja varafulltrúa í framkvæmdastjórn.

m) Kosning fastra nefnda, endurskoðenda og fulltrúa á íþróttaþing ÍSÍ.

n) Tilnefning fulltrúa í sérráð ef sérráð er starfandi.

o) Önnur mál.

p) Þingslit.

 

Framkvæmdastjórn ÍA ákveður hvort ársþingið standi í einn eða tvo daga, en þingfundur skal vera einn.

Í tengslum við ársþingið er heimilt að flytja erindi um íþróttamál eða önnur hagsmunamál íþróttahreyfingarinnar á Akranesi eftir því sem aðalstjórn ákveður.

Halda skal fundargerð um það sem fram fer á ársþingi og skal staðfesta fundargerðina í fundarlok, nema þingið ákveði annað.

Heimilt er að taka önnur málefni til umfjöllunar á ársþingi en getið er um í útsendri dagskrá ef 2/3 hlutar viðstaddra atkvæðisbærra fulltrúa samþykkir slíkt.

Kosning framkvæmdastjórnar skal vera skrifleg svo og þær kosningar sem meirihluti atkvæðisbærra fulltrúa ákveður að skuli vera skriflegur.

Falli atkvæði jöfn í kosningu framkvæmdastjórnar skal kjósa á ný og þá milli þeirra aðila sem fengu jafn mörg atkvæði.

Verði atkvæði jöfn að þeirri kosningu lokinni skal hlutkesti ráða.

13. grein.

Fjöldi atkvæða ræður úrslitum um málefni sem fram koma á ársþingi ÍA.

Til lagabreytinga þarf 2/3 hluta atkvæða viðstaddra atkvæðisbærra fulltrúa.

IV. kafli.

Aukaþing

14. grein.

Komi fram áskorun 2/5 aðildarfélaga skal halda aukaþing ÍA. Ennfremur skal halda aukaþing komi fram tilmæli frá stjórnum landssambanda.

Aðalstjórn ÍA getur boðað til aukaþings ef meirihluti stjórnarinnar er því samþykkur.

Um aukaþing gilda sömu reglur og um reglulegt ársþing skv. III. kafla laga þessara.

15. grein.

Á milli ársþinga eru störf og framkvæmdavald í höndum aðalstjórnar.

Aðalstjórn er skipuð formönnum aðildarfélaga ÍA auk framkvæmdarstjórnar ÍA og er formaður framkvæmdastjórnar formaður aðalstjórnar.

Aðalstjórn ÍA skal að jafnaði halda a.m.k. 3 fundi á hverju starfsári stjórnar.

Formaður ÍA má ekki vera formaður sérsambands, félags innan ÍA eða sérráðs. Formaður boðar fundi, hefur umsjón með starfsemi bandalagsins, lögum og samþykktum.

Hann ásamt öðrum fulltrúa í framkvæmdastjórn eða framkvæmdastjóra áritar reikninga bandalagsins til greiðslu og varðveitir skjöl þess ef það hefur ekki skrifstofu.

Ritari ÍA heldur gerðabók aðalstjórnar ÍA og framkvæmdastjórnar. Hann færir inn fundagerðir og annast bréfaskriftir eftir því sem samþykktir funda gefa tilefni til og formaður leggur fyrir.

Gjaldkeri hefur á hendi fjármál og bókhald bandalagsins eftir nánari starfsreglum stjórnar. Heimilt skal að fela sérstökum aðila bókhald bandalagsins ef ástæða er til. Gjaldkeri skal sjá til þess að sjóðir bandalagsins séu varðveittir í banka og á sem hagstæðastan hátt.

16. grein

Framkvæmdastjórn ÍA annast daglegan rekstur, ráðningu framkvæmdastjóra og eftir atvikum annað starfsfólk svo og framkvæmdir á vegum ÍA.

Framkvæmdastjórn ÍA skal annast framkvæmdir á ákvörðunum árs- og aukaþings ÍA og samþykktum aðalstjórnar. Framkvæmdastjórn ÍA skal koma fram f.h. ÍA gagnvart bæjaryfirvöldum á Akranesi.

Kaup og sala fasteigna í eigu ÍA, er bundin samþykki ársþings ÍA.

Aðalstjórn og framkvæmdastjórn ÍA getur skipað nefndir innan eða utan sinna vébanda til að annast framgang sérstakra málefna.

Fundir aðalstjórnar og framkvæmdastjórnar eru löglegir ef meirihluti stjórnarmanna eða varamanna þeirra eru mættir. Falli atkvæði jöfn í atkvæðagreiðslu, sker atkvæði formanns úr um framgang máls.

V. kafli

Sérráð

 17. grein.

Stundi fleiri aðildarfélög en eitt sömu íþróttagrein skal þeim heimilt að stofna sérráð samkvæmt lögum þessum, lögum ÍSÍ og lögum viðkomandi sérsambands.

Ársþing ÍA ákveður hve margir skuli vera í sérráði en ráðið skiptir með sér verkum.

Fjármál sérráða skulu vera á ábyrgð þeirra félaga sem standa að sérráðum og ákveða þau hvort sérráðin skuli vera með sjálfstæðan fjárhag eða ekki. Ef sérráð er með sjálfstæðan fjárhag skulu reikningar þeirra samþykktir af þeim félögum sem mynda sérráðið. Beri eitt félag fjárhagslega ábyrgð á rekstrinum skal aðalfundur þess félags samþykkja ársreikning sérráðsins.

Sérráð skulu halda sérstaka gerðabók, þar sem færðar eru inn fundagerðir og það er þurfa þykir.

Sérráð skal halda reikninga um fjárreiður sínar sem leggja skal fyrir ársþing ÍA.

18. grein.

Ef ástæða þykir til getur framkvæmdastjórn skipað nefnd sem annast skal sérmál einstakra íþróttagreina eða falið stjórn aðildarfélags að annast þau, að því tilskyldu að það sé eina aðildarfélagið sem starfi í viðkomandi íþróttagrein.

VI. kafli.

Heiðursviðurkenningar

19. grein.

Í reglugerð skal kveðið á um verðlaunaveitingar á vegum ÍA og heiðursmerki.

Halda skal gerðabók um veitingu verðlauna og viðurkenningar og skal ritari ÍA varðveita hana.

Stjórn ÍA hefur heimild til að svipta eintaklinga heiðursviðurkenningum ef upp kemst að þeir hafi brotið gegn þeim viðmiðum sem færðu þeim viðurkenninguna. Til þess þarf samþykkt ¾ stjórnarmanna ÍA.

VII. kafli.

Breytingar á lögum og starfsemi ÍA

20. grein

Um þau atriði, sem ekki eru tekin fram í lögum þessum, gilda eftir því sem við á ákvæði laga ÍSÍ.

21. grein.

Ákvörðun um að leggja ÍA niður skal tekin á aðalfundi bandalagsins og þarf til þess 4/5 hluta viðstaddra atkvæðisbærra fulltrúa.

Eignum eða skuldum skal skipta á milli aðildarfélaga sambandsins í hlutfalli við fjölda iðkenda.

22. grein.

Lög þessi skal endurskoða eigi sjaldnar en á fimm ára fresti og öðlast þau gildi þegar framkvæmdarstjórn ÍSÍ hefur staðfest þau.

Lög þessi þannig samþykkt á ársþingi Íþróttabandalags Akraness 18. apríl 2013